חוק הגברת האכיפה בשוק ההון

סקירת חוק הגברת האכיפה בשוק ההון (תיקוני חקיקה), התשע"א -2011
להלן סקירת הוראות חוק הגברת האכיפה בשוק ההון (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 (להלן: "חוק האכיפה" או "החוק") שהתקבל בכנסת ביום 17.8.2011 והמתקן את חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הפיקוח על הביטוח") ואת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה- 2005 (להלן: "חוק קופות גמל"):
1. מטרת החוק החדש הינה להבטיח את ניהולם התקין של חברות הביטוח וקופות הגמל ושמירה על עניינו של ציבור החוסכים, לשם כך תוקנו הסדרי האכיפה הקיימים בחוקי הפיקוח, תוך הגברת יעילותה וגמישותה של מערכת האכיפה הקיימת.
2. החוק המעניק סמכויות אכיפה מנהליות רבות לממונה על שוק ההון באוצר, לרבות ניהול חקירות, הטלת עיצומים כספיים על מפרי הנחיות - נושאי משרה ועובדים בתחום שוק ההון, תוך איסור על שיפוי או ביטוח. הדבר עתיד להגביר את הפיקוח, הבקרה ואת האכיפה על אופן ביצוע הוראות הממונה וכן יאפשר נקיטת עיצומים נגד מפרי הנחיותיו.
3. כאמור לעיל, החוק מתקן גם את חוק הפיקוח על הביטוח, ותיקונים אלו רלבנטיים, בהתאם להוראות חוק האכיפה החדש, גם על קופות גמל בשינויים המחויבים.
4. במסגרת החוק הוקנו למפקח ולמי שהוא יסמיך לכך מעובדי משרד האוצר סמכויות הפיקוח הבאות:
א. לדרוש מכל אדם למסור כל ידיעה או מסמך הנוגעים לעסקי מי שחוק הפיקוח על הביטוח חל עליו או הנוגעים להפרה לפי חוק הפיקוח על הביטוח.
ב. להיכנס למקום שאינו משמש בית מגורים בלבד, אשר יש לו יסוד להניח כי פועל בו מבטח או סוכן ביטוח ולדרוש כי ימסרו לו כל ידיעה או מסמך לרבות פלט מחשב (הנוגעים לפעילותו).
ג. כאשר יש למפקח יסוד סביר להניח, כי אדם ביצע הפרה כלשהיא מרשימת ההפרות המפורטות שם (למעט ההפרות המנויות בחלק א' בסע' 16 להלן (מלבד סע' ב' שם) בסמכותו:
1. לבקש מבית המשפט צו להציג בפניו מסמך או חפץ הדרוש לצורך בירור הפרה.
2. לזמן כל אדם שעשויה להיות לו ידיעה הנוגעת להפרה או לעובדות שעשויות להביא לגילויו של המפר, ולשאול אותו שאלות בעניין זה.
3. לבקש מבית המשפט צו להיכנס לכל מקום שאינו משמש בית מגורים בלבד, לערוך בו חיפוש ולתפוס כל חפץ הדרוש לצורך בירור הפרה וכן לחדור לחומר מחשב ולהעתיקו.
5. כמו כן, נקבע בחוק האכיפה כי מנכ"ל קופת גמל חייב לפקח ולנקוט את כל האמצעים הסבירים בנסיבות העניין למניעת ביצוע הפרה בידי הקופה או בידי עובד מעובדיה.
6. החוק קובע חזקה ולפיה אם בוצעה הפרה, חזקה היא כי המנכ"ל הפר את חובתו (חובת הפיקוח ונקיטת אמצעים כאמור לעיל), ואפשר להטיל עליו עיצום כספי בסכום של מחצית מסכום העיצום הכספי שהיה אפשר להטיל עליו אילו הוא עצמו היה המפר, אלא אם כן הוכיח שמילא את חובתו. החוק קובע כי אם החברה קבעה נהלים מספקים למניעת הפרה ואם המנכ"ל מינה אחראי מטעמו לפיקוח על קיומם וכן נקט אמצעים סבירים לתיקון הפרה ולמניעת הישנותה, חזקה כי קיים את חובתו.
7. עוד נקבע במסגרת החוק כי אין לבטח, במישרין או בעקיפין, אדם מפני עיצום כספי שיוטל עליו, וכך גם הקופה לא תשפה ולא תשלם במישרין או בעקיפין עיצום כספי שהוטל על אדם אחר. כל התקשרות בחוזה לביטוח או התחייבות לתשלום או לשיפוי - בטלה.
8. יחד עם זאת, ניתן לשפות או לבטח אדם בשל תשלום לנפגע הפרה (תשלום שקבע הממונה שישולם לנפגעי ההפרה באמצעות אדם שמינה הממונה) או בשל הוצאות שהוציא בקשר עם הטלת עיצום כספי בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות ובכלל זה שכר טרחת עו"ד, ולרבות בדרך של שיפוי מראש, וכל זאת אם נקבעה בתקנון החברה הוראה המתירה זאת.
עיצומים כספיים:
9. כאמור לעיל הממונה רשאי להטיל עיצומים כספיים על הקופה ועל נושאי המשרה. ישנה רשימה ארוכה של הוראות חוק אשר הפרתן תהא כרוכה בהטלת עיצום כספי ישיר על נושאי המשרה ו/או על הקופה. ברשימה זו נכללות הוראות שונות וראה בעניין זה להלן פרק התיקונים בחוק קופות גמל.
10. להלן יפורטו השלבים בהטלת העיצומים:
היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה עליו למסור למפר הודעה על כוונת הממונה בה יצוין פירוט המעשה או המחדל, סכום העיצום הכספי והתקופה לשלמו, שיעור התוספת על העיצום בהפרה נמשכת או חוזרת (להלן: "כוונת חיוב"). לאחר קבלת ההודעה זכאי המפר לטעון טענותיו לפני הממונה. הממונה רשאי במקום ההודעה הנ"ל להמציא למפר הודעה ולפיה באפשרותו להגיש לממונה כתב התחייבות במקום העיצום הכספי, שבו יתחייב המפר להפסיק את הפרת ההוראה ולהימנע מביצוע הפרה נוספת בתוך תקופה שיקבע המפקח וכן יכול הממונה להורות כי יקבעו תנאים נוספים שעל המפר לעמוד בהם. היה והמפר מסר כתב התחייבות בתוך 30 ימים מיום מסירת הודעה על ההתחייבות לא יוטל עליו עיצום כספי אלא אם כן הפר את התחייבויותיו. היה ולא ימציא כתב התחייבות ימציא לו הממונה הודעה על כוונת חיוב.
11. למפר שקיבל הודעת על כוונת חיוב עומדת זכות טיעון בתוך 45 יום (או מועד אחר ככל שיחליט הממונה), וכן עומדת לו הזכות לקבל את כל המידע הנוגע להפרה שלדעת הממונה נחוץ. במסגרת הדיון בפני הממונה יירשם פרוטוקול ובדיון ישמיע המפר את טיעוניו. הממונה יהיה רשאי לאחר ששקל את הטענות אם להטיל את העיצום או להפחיתו. אם לא ביקש המפר לטעון יראו את ההודעה ששלח הממונה כדרישת תשלום.
12. הממונה רשאי על דעתו להפחית את סכום העיצום ועל פי בקשת המפר לפרוס את תשלום העיצום ורשאי הוא להחליט בהחלטה מנומקת כי עיצום כספי שהוטל או חלקו יהיו על תנאי וכן לקבוע כי יראו מי שהפר הוראה זהה כלפי כמה עמיתים, כמבצע הפרה אחת, אם ההפרה נעשתה בפרק זמן קצר, במעשה או במחדל אחד או בשל אותו גורם.
13. עוד נקבע בחוק, המועד לתשלום העיצום הכספי -30 יום, מגבלת זמן להטלתו של עיצום כספי - דומה להתיישנות (עד 7 שנים ובמקרה שהחל הליך הפעלתו של סמכויות פיקוח או הליך בירור מינהלי בתוך מועד זה, תוארך התקופה עד תום שנתיים מיום תחילת הבירור), סמכות הממונה להורות על תשלום לנפגע ההפרה, סמכות הממונה לפרסם את: דבר הטלת העיצום הכספי וסכומו וכן את מהות ההפרה שבשלה הוטל ונסיבותיה ואת שיעור ההפחתה של סכום העיצום - אם הופחת, את פרטי המפר, ואם הוא תאגיד - גם את שמו וכן פרטים נוספים כגון אם הוגש ערעור על ההחלטה וכיו"ב.
התיקונים בחוק קופות גמל:
14. לחוק קופות גמל הוספו התוספת הראשונה והתוספת השנייה לחוק. התוספת ראשונה - בה קבועות ההפרות שבגינן רשאי הממונה להטיל עיצום כספי. התוספת השנייה - פירוט סכומי העיצום הכספי שרשאי הממונה להטיל על המפרים.
15. יודגש, לממונה אין סמכות להטיל עיצומים על "עובד זוטר", קרי עובד שכיר בתאגיד, שאינו נושא משרה בתאגיד ואין עובדים הכפופים לו, למעט יחיד בעל רישיון, כמו כן לא ניתן יהיה להטיל עיצום על עובד שכיר בתאגיד שאינו נושא משרה בתאגיד ושאינו עובד זוטר בו, אם במעשה המהווה את ההפרה לא חרג מנהלים של החברה או מהוראה של הממונה עליו.
16. עיקרי השינויים שבוצעו בחוק קופות גמל הם:
א. הגדלת סכומי העיצומים הכספיים, לשם הפיכת העיצום הכספי למכשיר הרתעה אפקטיבי.
ב. הוספת סיווג ודירוג של חומרת ההפרות, והותאמו סכומי העיצומים הכספיים לחומרת ההפרה.
17. רשימת ההפרות נחלקת בחוק האכיפה לשלושה חלקים ובהתאם נחלקים גם סכומי העיצומים תוך חלוקה נוספת לגורם שביצע את ההפרה:
רשימת הפרות - חלק א':
א. לא דיווח על החזקת אמצעי שליטה.
ב. הפרת הוראה מהוראות הממונה שניתנו לפי הוראות פרסום קופות גמל, סעיפים 11(ה), 20(ג), 36(א), 39(ב) או לפי סימן א'1 לפרק ד' בחוק הפיקוח על הביטוח כפי שהוחל בסעיף 10.
ג. לא העמיד לעיון הציבור את תקנון הקופה וכל שינוי בו, לא המציא עותק של התקנון או לא פרסם אותו.
ד. לא מסר לחברה המנהלת, בעת הפקדת כספים בקופת גמל שבניהולה, פרטים שנדרש למסרם.
ה. לא שלח לעמיתים דוחות תקופתיים או דוחות נוספים בהתאם להוראת הממונה.
ו. לא מילא אחר דרישות שניתנו לו בהתאם להוראות סעיפים 50 או 73 לחוק הביטוח שעניינן מסירת ידיעות ומסמכים שרשאי הממונה לדרוש מכל נושא משרה
ז. לא הגיש לממונה דוחות והודעות בהתאם לסע' 42 לחוק הביטוח (דוחות כספיים, דוחות מיידים בהתרחש אירוע שיקבע, דוחות והודעות כפי שיורה הממונה מעת לעת).
ח. לא כלל בפרוטוקול האסיפה הכללית את הפרטים הדרושים בהתאם לחוק הביטוח.
ט. לא מסר לממונה פרטים, לפי דרישתו.
רשימת הפרות - חלק ב':
א. לא קיים תנאי מהתנאים שנקבעו ברישיון חברה מנהלת או באישור קופת גמל או הפר תנאי בהיתר שניתן.
ב. לא מינה אורגן, נושא משרה או בעל תפקיד אחר בחברה מנהלת בהתאם לחוק הביטוח או מינה שלא בהתאם להוראות.
ג. כיהן כנושא משרה או כבעל תפקיד אחר בחברה המנהלת, או פעל במסגרת תפקידו כאמור בניגוד לחוק הביטוח.
ד. לא מינה ועדת השקעות או שמינה שלא בהתאם להוראות. כיהן כחבר ועדת השקעות או פעל במסגרת תפקידו כחבר ועדת השקעות שלא בהתאם להוראות.
ה. לא גבה ממעבידים ריבית בשל איחור בהפקדה. לא המציא לעמיתים או למעבידים אישורים.
ו. שילם כספים, קיבל כספים או העביר כספים מקופת גמל בניגוד להוראות סעיף 23 (א) לחוק קופות גמל.
ז. לא פעל בהתאם להוראות לעניין משיכה והעברה של כספים מקופת גמל וממסלול השקעה בקופת גמל מסלולית ולעניין המשך הפקדת כספים בקופת גמל.
ח. לא מסר אישורים, פרטים, נתונים ומסמכים, בהתאם להוראות הממונה לפי סע' 23(ד) לחוק קופות גמל. (אישורים שעל חברה מנהלת למסור לעמיתים ולמעבידיהם, פרטים ונתונים שעל חברות מנהלות להעביר זו לזו אגב ביצוע העברת כספים בין קופת גמל).
ט. לא פעל לאיתור עמיתים או מוטבים בהתאם לסע' 24 לחוק קופות גמל.
י. הפקיד מזומנים של קופ"ג או ניהל חשבון ני"ע של קופת גמל בניגוד לחוק קופות גמל.
יא. לא פעל בהתאם להוראות הממונה לעניין החזקת נכסי קופת גמל ורישומם.
יב. שיעבד נכסי קופת גמל.
יג. לא השתתף בהצבעה באסיפה כללית של תאגיד, בניגוד להוראות סע' 31(א) לחוק קופות גמל.
יד. חישב את שווים של נכסי קופת גמל בניגוד לסע' 33(א) ולא פעל בהתאם להוראות הממונה לפי סע' 33(ב) לחוק קופות גמל לעניין אופן חישוב שווים של נכסי קופת גמל.
טו. לא חישב תשואה או לא זקף את רווחי הקופה והפסדיה לחשבונות העמיתים, באופן ובמועדים שנקבעו לכך.
רשימת הפרות - חלק ג':
א. השקיע כספי קופ"ג שלא בהתאם להוראות סע' 26 או 57(ב) לחוק קופות גמל.
ב. שילם עמלה או כל תמורה אחרת בשל הצטרפות עמית לקופת גמל או המשך חברותו בה או בשל הפקדת כספים בקופה או משיכתם, זולת החריגים המפורטים בסע' 32(ה) לחוק קופות גמל.
ג. תיאר תיאור מטעה ביחס לקופה או פרסם או גרם לפרסום שיש בו תיאור מטעה בניגוד לסע' 36(ב) לחוק קופות גמל.
ד. לא פרסם את דבר הטלת העיצום הכספי.
ה. ביטח אדם מפני עיצום כספי או שילם עיצום כספי במקום יחיד או שיפה יחיד בשל עיצום כספי כאמור.
18. להלן סכומי העיצומים שרשאי הממונה להטיל בהתאם למהות ההפרה והגורם המבצע:
(1) חברה מנהלת -
היקף נכסי קופות גמל שבניהול
החברה המנהלת (במיליוני שקלים חדשים)
סכום העיצום הכספי (בשקלים חדשים)
הפרת הוראה המנויה בחלק א'
הפרת הוראה המנויה בחלק ב'
הפרת הוראה המנויה בחלק ג'
עד 1,000
150,000
400,000
500,000
מעל 1,000 עד 10,000
200,000
450,000
750,000
מעל 10,000
250,000
500,000
1,000,000
(2) תאגיד שאינו חברה מנהלת -
סכום העיצום הכספי (בשקלים חדשים)
הפרת הוראה המנויה בחלק א'
הפרת הוראה המנויה בחלק ב'
הפרת הוראה המנויה בחלק ג'
200,000
450,000
750,000
(3) יחיד שהוא נושא משרה או מחזיק אמצעי שליטה בחברה מנהלת -
סכום העיצום הכספי (בשקלים חדשים)
הפרת הוראה המנויה בחלק א'
הפרת הוראה המנויה בחלק ב'
הפרת הוראה המנויה בחלק ג'
25,000
60,000
75,000
(4) יחיד שהוא עובד של תאגיד המנוי בפרטים (1) או (2) לעיל ואינו נושא משרה בו -
סכום העיצום הכספי (בשקלים חדשים)
הפרת הוראה המנויה בחלק א'
הפרת הוראה המנויה בחלק ב'
הפרת הוראה המנויה בחלק ג'
3,000
6,000
9,000
19. כמו כן, הפר אדם הוראה מהוראות סע' 49(א) לחוק קופות גמל, רשאי הממונה להטיל עליו 150% מסכום העיצום הכספי שהיה ניתן להטיל עליו לפי התוספת השנייה (הטבלאות דלעיל) אילו הפר הוראה המנויה בחלק ג'. להלן רשימה חלקית (בשל קוצר היריעה) של ההפרות:
-לא החזיק או ניהל נכסי קופת גמל, בנפרד מרכוש החברה המנהלת לטובת העמיתים באותה קופה.
-לא ניהל מערכת חשבונות נפרדת לכל קופת גמל או לא החזיק נכסי קופת גמל בנפרד מנכסים של קופות גמל אחרות.
-מיזג קופת גמל בקופת גמל אחרת בלא אישור מראש מאת הממונה או בלי שהודיע על כך מראש לעמיתים.
-העביר נכסי קופת גמל מתמזגת או זכויות עמיתי קופת גמל מתמזגת, לקופת גמל אחרת, שלא בהתאם לתכנית המיזוג שאישר הממונה או להוראותיו באישור כאמור, או בלי שנשמרו זכויות העמיתים.
-פיצל קופת גמל בלא אישור מראש מאת הממונה או בלי שהודיע על כך מראש לעמיתים.
20. הפר אדם הוראה מהוראות סע' 49(ב) לחוק קופות גמל, רשאי הממונה להטיל עליו 200% אחוזים מסכום העיצום הכספי שהיה אפשר להטיל עליו לפי התוספת השנייה (הטבלאות דלעיל) אילו הפר הוראה המנויה בחלק ג'. להלן רשימה חלקית של ההפרות:
-ניהל קופת גמל בלי שהיה בידו רישיון חברה מנהלת.
-הציג כקופת גמל, קרן או תכנית ביטוח שאין לגביהן אישור קופת גמל.
-ניהל קופת גמל שלא על פי התקנון שאישר הממונה או שלא על פי ההוראות חוק קופת גמל ולהוראות כל דין אחר שהתקנון כפוף להן.
-העניק לעמיתים בקופת גמל זכויות או הטיל עליהם חובות, שלא בהתאם לתקנונה.
-קיבל טובת הנאה בקשר עם ניהול קופת גמל. לא החזיר הוצאות, דמי ניהול, עמלה, תמורה או כל טובת הנאה אחרת, בהתאם להוראת הממונה.
-לא תיקן ליקוי בהתאם להוראה שנתן הממונה.
-כיהן כנושא משרה או כעובד אחר בחברה מנהלת אף שהותלתה או הוגבלה סמכותו לפי הוראות סעיף 68 לחוק הפיקוח על הביטוח,או כיהן כנושא משרה בחברה מנהלת אף שהושעה או הועבר מתפקידו לפי הוראות אותו סעיף.
-כלל פרט מטעה בדוח או בהודעה, בניגוד להוראות סעיף 42א לחוק הפיקוח על הביטוח, או נתן את הסכמתו כי דוח או מסמך שהכין ייכללו בדוח או בהודעה כאמור, ביודעו שיש בהם פרט מטעה
21. יצוין כי במסגרת תיקוני החקיקה תוקן גם חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיונים), התשס"ה-2005 (תיקון מס' 4) והוחלו עליו כל ההוראות הפיקוח כפי שפורטו לעיל בשינויים המחויבים. כמו כן נקבע בו כי על הפרה חוזרת או נמשכת יגבה קנס גבוה יותר, תשלום קנס אזרחי לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם, פרסום על הטלת עיצום או קנס, אפשרות ערעור לפני בית משפט שלום תוך 30 יום מקבלת הדרישה.
22. תחילתן של הוראות חוק הפיקוח על הביטוח וחוק קופות גמל לעניין עיצומים כספיים שנה מיום פרסומו של החוק (17 אוגוסט 2012). יתר הוראות החוק נכנסו לתוקף עם פרסומן ברשומות.
23. לנוכח חשיבות הנושא, אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון רב את הוראות החוק.
24. נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה בעניין זה ובכלל.
בכבוד רב ובברכה,
אורן ששון, עו"ד
24.10.11